!!എന്റെ സ്വപനലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.!!

Friday, September 10, 2010

നിമിഷംഒരുവേളപോലും പിരിയാതെയെന്ന
ഒരുമിച്ചാക്കിയ നിമിഷം.
ഇനിയെന്നു വരുമെന്ന്
ഒരുനേരം ഞാ൯
ചോദിച്ചുപോയ പ്രിയ്യ നിമിഷം.

പോയനിമിഷങ്ങള്
തിരികെ വരികയില്ലെന്ന്
എ൯ ഗുരുനാഥനോതിയ നിമിഷം.
നിമിഷം,പ്രിയ്യ നിമിഷം
എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയനിമിഷം.

പോയിതാ,പോയിതാ
പോയ്യ് മറയുന്നു
ഓരോരോ നിമിഷങ്ങള് ഇന്നിവിടെ.

പോയ നിമിഷങ്ങള്
തിരിച്ചു പിടിക്കുവാ൯
മനുജനു സാധ്യമല്ലീഭൂവില്
എന് പ്രിയ്യ സോദരെ
അലസത വെടിഞ്ഞു നിന്
ക൪മ്മങ്ങള് ചെയ്തിടുവി൯.

പോയ നിമിഷങ്ങള്
മിന്നിമറയുന്നു
പുതിയ നിമിഷങ്ങളിന്നെന്നെ
മാടിവിളിക്കുന്നു..........

No comments:

Post a Comment